Commit ca2d279d authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Update translations


Signed-off-by: Sebastian Ramacher's avatarSebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>
parent 1440b452
......@@ -156,7 +156,7 @@ config_load_default(zathura_t* zathura)
int_value = 1000;
girara_setting_add(gsession, "zoom-max", &int_value, INT, false, _("Zoom maximum"), NULL, NULL);
int_value = ZATHURA_PAGE_CACHE_DEFAULT_SIZE;
girara_setting_add(gsession, "page-cache-size", &int_value, INT, true, _("Maximum number of pages to keep in the cache"), NULL, NULL);
girara_setting_add(gsession, "page-cache-size", &int_value, INT, true, _("Maximum number of pages to keep in the cache"), NULL, NULL);
int_value = 20;
girara_setting_add(gsession, "jumplist-size", &int_value, INT, false, _("Number of positions to remember in the jumplist"), cb_jumplist_change, NULL);
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 10:22+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-26 12:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-13 14:12+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
......@@ -19,20 +19,20 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../callbacks.c:218
#: ../callbacks.c:302
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Entrada invàlida '%s'."
#: ../callbacks.c:256
#: ../callbacks.c:340
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Índex invàlid '%s'."
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
#: ../commands.c:255 ../commands.c:285 ../commands.c:311 ../commands.c:410
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:475 ../shortcuts.c:1059
#: ../shortcuts.c:1088
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:476 ../shortcuts.c:1060
#: ../shortcuts.c:1089
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
......@@ -184,192 +184,188 @@ msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom màxim"
#: ../config.c:159
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Temps de vida (en segons) de la pàgina oculta"
#: ../config.c:160
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Quantitat de segons entre cada purga de memòria cau"
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
#: ../config.c:162
#: ../config.c:161
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""
#: ../config.c:164
#: ../config.c:163
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Recolorejant (color fosc)"
#: ../config.c:166
#: ../config.c:165
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Recolorejant (color clar)"
#: ../config.c:168
#: ../config.c:167
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Color de realçament"
#: ../config.c:170
#: ../config.c:169
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Color de realçament (activat)"
#: ../config.c:172
#: ../config.c:171
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""
#: ../config.c:174
#: ../config.c:173
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""
#: ../config.c:178
#: ../config.c:177
msgid "Recolor pages"
msgstr "Recolorejant les pàgines"
#: ../config.c:180
#: ../config.c:179
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Quan recoloregis manté el to original i ajusta només la lluminositat"
#: ../config.c:182
#: ../config.c:181
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../config.c:184
#: ../config.c:183
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""
#: ../config.c:186
#: ../config.c:185
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Avançar nombre de pàgines per fila"
#: ../config.c:188
#: ../config.c:187
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Zoom centrat horitzontalment"
#: ../config.c:190
#: ../config.c:189
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Centra el resultat horitzontalment"
#: ../config.c:192
#: ../config.c:191
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Transparència del realçat"
#: ../config.c:194
#: ../config.c:193
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Renderitza 'Carregant ...'"
#: ../config.c:195
#: ../config.c:194
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Ajustar al fitxer quan s'obri"
#: ../config.c:197
#: ../config.c:196
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Mostra els directoris i fitxers ocults"
#: ../config.c:199
#: ../config.c:198
msgid "Show directories"
msgstr "Mostra els directoris"
#: ../config.c:201
#: ../config.c:200
msgid "Always open on first page"
msgstr "Obrir sempre la primera pàgina"
#: ../config.c:203
#: ../config.c:202
msgid "Highlight search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca"
#: ../config.c:205
#: ../config.c:204
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""
#: ../config.c:207
#: ../config.c:206
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Esborra els resultats de recerca a l'interrompre"
#: ../config.c:209
#: ../config.c:208
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Utilitza el nom base del fitxer en el títol de la finestra"
#: ../config.c:211
#: ../config.c:210
#, fuzzy
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr "Utilitza el nom base del fitxer en el títol de la finestra"
#: ../config.c:213 ../main.c:64
#: ../config.c:212 ../main.c:64
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""
#. define default inputbar commands
#: ../config.c:369
#: ../config.c:370
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Afegir un marcador"
#: ../config.c:370
#: ../config.c:371
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Esborrar un marcador"
#: ../config.c:371
#: ../config.c:372
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Llista tots els marcadors"
#: ../config.c:372
#: ../config.c:373
msgid "Close current file"
msgstr "Tancar el fitxer actual"
#: ../config.c:373
#: ../config.c:374
msgid "Show file information"
msgstr "Mostra informació sobre el fitxer"
#: ../config.c:374
#: ../config.c:375
msgid "Execute a command"
msgstr ""
#: ../config.c:375
#: ../config.c:376
msgid "Show help"
msgstr "Mostrar l'ajuda"
#: ../config.c:376
#: ../config.c:377
msgid "Open document"
msgstr "Obrir document"
#: ../config.c:377
#: ../config.c:378
msgid "Close zathura"
msgstr "Tancar Zathura"
#: ../config.c:378
#: ../config.c:379
msgid "Print document"
msgstr "Imprimir document"
#: ../config.c:379
#: ../config.c:380
msgid "Save document"
msgstr "Desar document"
#: ../config.c:380
#: ../config.c:381
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Desar document (i forçar la sobreescritura)"
#: ../config.c:381
#: ../config.c:382
msgid "Save attachments"
msgstr "Desa els fitxers adjunts"
#: ../config.c:382
#: ../config.c:383
msgid "Set page offset"
msgstr "Assigna el desplaçament de pàgina"
#: ../config.c:383
#: ../config.c:384
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marca la posició actual dins el document"
#: ../config.c:384
#: ../config.c:385
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Esborrar les marques especificades"
#: ../config.c:385
#: ../config.c:386
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "No realcis els resultats de la recerca actual"
#: ../config.c:386
#: ../config.c:387
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca actual"
#: ../config.c:387
#: ../config.c:388
msgid "Show version information"
msgstr "Mostra informació sobre la versió"
......@@ -435,28 +431,34 @@ msgstr "Editor synctex (reenviat a l'ordre synctex)"
msgid "Loading..."
msgstr "Carregant..."
#: ../page-widget.c:655
#: ../page-widget.c:657
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Copiat el text seleccionat al porta-retalls: %s"
#: ../page-widget.c:753
#: ../page-widget.c:755
msgid "Copy image"
msgstr "Copia la imatge"
#: ../page-widget.c:754
#: ../page-widget.c:756
msgid "Save image as"
msgstr "Desa imatge com a"
#: ../shortcuts.c:962
#: ../shortcuts.c:963
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Aquest document no conté cap índex"
#: ../zathura.c:194 ../zathura.c:901
#: ../zathura.c:224 ../zathura.c:953
msgid "[No name]"
msgstr "[Sense nom]"
#: ../zathura.c:538
#: ../zathura.c:587
#, fuzzy
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Aquest document no conté cap índex"
#~ msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
#~ msgstr "Temps de vida (en segons) de la pàgina oculta"
#~ msgid "Amount of seconds between each cache purge"
#~ msgstr "Quantitat de segons entre cada purga de memòria cau"
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 10:22+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-26 12:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-19 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Martin Pelikan <pelikan@storkhole.cz>\n"
"Language-Team: pwmt.org <mail@pwmt.org>\n"
......@@ -14,20 +14,20 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../callbacks.c:218
#: ../callbacks.c:302
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Neplatný vstup: %s"
#: ../callbacks.c:256
#: ../callbacks.c:340
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Neplatný index: %s"
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
#: ../commands.c:255 ../commands.c:285 ../commands.c:311 ../commands.c:410
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:475 ../shortcuts.c:1059
#: ../shortcuts.c:1088
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:476 ../shortcuts.c:1060
#: ../shortcuts.c:1089
msgid "No document opened."
msgstr "Není otevřený žádný dokument."
......@@ -179,191 +179,187 @@ msgid "Zoom maximum"
msgstr "Přiblížit"
#: ../config.c:159
msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"
#: ../config.c:160
msgid "Amount of seconds between each cache purge"
msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
#: ../config.c:162
#: ../config.c:161
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr ""
#: ../config.c:164
#: ../config.c:163
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Přebarvuji do tmava"
#: ../config.c:166
#: ../config.c:165
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Přebarvuji do světla"
#: ../config.c:168
#: ../config.c:167
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Barva zvýrazňovače"
#: ../config.c:170
#: ../config.c:169
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Barva zvýrazňovače (aktivní)"
#: ../config.c:172
#: ../config.c:171
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""
#: ../config.c:174
#: ../config.c:173
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""
#: ../config.c:178
#: ../config.c:177
msgid "Recolor pages"
msgstr "Přebarvit stránky"
#: ../config.c:180
#: ../config.c:179
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr ""
#: ../config.c:182
#: ../config.c:181
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Scrollovat přes konce"
#: ../config.c:184
#: ../config.c:183
msgid "Page aware scrolling"
msgstr ""
#: ../config.c:186
#: ../config.c:185
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr ""
#: ../config.c:188
#: ../config.c:187
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr ""
#: ../config.c:190
#: ../config.c:189
msgid "Center result horizontally"
msgstr ""
#: ../config.c:192
#: ../config.c:191
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Průhlednost při zvýrazňování"
#: ../config.c:194
#: ../config.c:193
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Vypisovat 'Načítám ...'"
#: ../config.c:195
#: ../config.c:194
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Přiblížení po otevření souboru"
#: ../config.c:197
#: ../config.c:196
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Zobrazovat skryté soubory"
#: ../config.c:199
#: ../config.c:198
msgid "Show directories"
msgstr "Zobrazovat adresáře"
#: ../config.c:201
#: ../config.c:200
msgid "Always open on first page"
msgstr "Vždy otevírat na první straně"
#: ../config.c:203
#: ../config.c:202
msgid "Highlight search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky hledání"
#: ../config.c:205
#: ../config.c:204
msgid "Enable incremental search"
msgstr ""
#: ../config.c:207
#: ../config.c:206
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Při abortu smazat výsledky hledání"
#: ../config.c:209
#: ../config.c:208
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr ""
#: ../config.c:211
#: ../config.c:210
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""
#: ../config.c:213 ../main.c:64
#: ../config.c:212 ../main.c:64
msgid "Enable synctex support"
msgstr ""
#. define default inputbar commands
#: ../config.c:369
#: ../config.c:370
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Přidat záložku"
#: ../config.c:370
#: ../config.c:371
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Smazat záložku"
#: ../config.c:371
#: ../config.c:372
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Vypsat záložky"
#: ../config.c:372
#: ../config.c:373
msgid "Close current file"
msgstr "Zavřít tenhle soubor"
#: ../config.c:373
#: ../config.c:374
msgid "Show file information"
msgstr "Zobrazit informace o souboru"
#: ../config.c:374
#: ../config.c:375
msgid "Execute a command"
msgstr ""
#: ../config.c:375
#: ../config.c:376
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: ../config.c:376
#: ../config.c:377
msgid "Open document"
msgstr "Otevřít dokument"
#: ../config.c:377
#: ../config.c:378
msgid "Close zathura"
msgstr "Zavřít zathuru"
#: ../config.c:378
#: ../config.c:379
msgid "Print document"
msgstr "Tisknout dokument"
#: ../config.c:379
#: ../config.c:380
msgid "Save document"
msgstr "Uložit dokument"
#: ../config.c:380
#: ../config.c:381
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Uložit a přepsat dokument"
#: ../config.c:381
#: ../config.c:382
msgid "Save attachments"
msgstr "Uložit přílohy"
#: ../config.c:382
#: ../config.c:383
msgid "Set page offset"
msgstr ""
#: ../config.c:383
#: ../config.c:384
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Označit současnou pozici v dokumentu"
#: ../config.c:384
#: ../config.c:385
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Smazat vybrané značky"
#: ../config.c:385
#: ../config.c:386
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "Nezvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
#: ../config.c:386
#: ../config.c:387
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Zvýrazňovat výsledky tohoto hledání"
#: ../config.c:387
#: ../config.c:388
msgid "Show version information"
msgstr ""
......@@ -429,28 +425,34 @@ msgstr ""
msgid "Loading..."
msgstr "Načítám ..."
#: ../page-widget.c:655
#: ../page-widget.c:657
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Vybraný text zkopírován do schránky: %s"
#: ../page-widget.c:753
#: ../page-widget.c:755
msgid "Copy image"
msgstr "Zkopíruj obrázek"
#: ../page-widget.c:754
#: ../page-widget.c:756
msgid "Save image as"
msgstr "Ulož obrázek jako"
#: ../shortcuts.c:962
#: ../shortcuts.c:963
msgid "This document does not contain any index"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
#: ../zathura.c:194 ../zathura.c:901
#: ../zathura.c:224 ../zathura.c:953
msgid "[No name]"
msgstr "[Nepojmenovaný]"
#: ../zathura.c:538
#: ../zathura.c:587
#, fuzzy
msgid "Document does not contain any pages"
msgstr "Tenhle dokument neobsahuje žádné indexy"
#~ msgid "Life time (in seconds) of a hidden page"
#~ msgstr "Délka života skryté stránky v sekundách"
#~ msgid "Amount of seconds between each cache purge"
#~ msgstr "Počet sekund mezi čištěními cache"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 10:22+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-26 12:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-13 14:13+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
......@@ -18,20 +18,20 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../callbacks.c:218
#: ../callbacks.c:302
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Ungültige Eingabe '%s' angegeben."
#: ../callbacks.c:256
#: ../callbacks.c:340
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Ungültiger Index '%s' angegeben."
#: ../commands.c:35 ../commands.c:70 ../commands.c:97 ../commands.c:139
#: ../commands.c:255 ../commands.c:285 ../commands.c:311 ../commands.c:410
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:475 ../shortcuts.c:1059
#: ../shortcuts.c:1088
#: ../commands.c:531 ../shortcuts.c:476 ../shortcuts.c:1060
#: ../shortcuts.c:1089
msgid "No document opened."