Commit 448757c7 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Update translations


Signed-off-by: Sebastian Ramacher's avatarSebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>
parent e0d8ecf5
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-31 10:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-24 21:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-31 09:37+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
......@@ -19,434 +19,420 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../callbacks.c:301
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Entrada invàlida '%s'."
#: ../callbacks.c:337
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Índex invàlid '%s'."
#: ../callbacks.c:550
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Copiat el text seleccionat al porta-retalls: %s"
#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:403 ../shortcuts.c:1201
#: ../shortcuts.c:1230 ../shortcuts.c:1259
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"
#: ../commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"
#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Marcador actualitzat correctament: %s"
#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Marcador creat correctament: %s"
#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Esborrat el marcador: %s"
#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut esborrar el marcador: %s"
#: ../commands.c:116
#: ../print.c:64 ../print.c:211
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Marcador no existent: %s"
#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""
#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""
#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""
#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""
#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""
#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""
#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""
#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgid "Printing failed: %s"
msgstr ""
#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Cap informació disponible."
#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Massa arguments."
#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Cap argument subministrat."
#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Document desat."
#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "No s'ha pogut desar el document."
#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer adjunt '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "S'ha escrit el fitxer adjunt '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "S'ha escrit la imatge '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure la imatge '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Imatge desconeguda '%s'."
#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Imatge o fitxer adjunt desconegut '%s'."
#: ../commands.c:556
msgid "Argument must be a number."
msgstr "L'argument ha de ser un nombre."
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Pàgina %d"
#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Fitxers adjunts"
#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Imatges"
#. zathura settings
#: ../config.c:136
#: ../config.c:142
msgid "Database backend"
msgstr "Base de dades de rerefons"
#: ../config.c:138
#: ../config.c:144
msgid "Zoom step"
msgstr "Pas d'ampliació"
#: ../config.c:140
#: ../config.c:146
msgid "Padding between pages"
msgstr "Separació entre pàgines"
#: ../config.c:142
#: ../config.c:148
msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nombre de pàgines per fila"
#: ../config.c:144
#: ../config.c:150
msgid "Column of the first page"
msgstr "Columna de la primera pàgina"
#: ../config.c:146
#: ../config.c:152
msgid "Scroll step"
msgstr "Pas de desplaçament"
#: ../config.c:148
#: ../config.c:154
msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Pas de desplaçament horitzontal"
#: ../config.c:150
#: ../config.c:156
msgid "Full page scroll overlap"
msgstr "Superposició de pàgines completes de desplaçament"
#: ../config.c:152
#: ../config.c:158
msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom mínim"
#: ../config.c:154
#: ../config.c:160
msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom màxim"
#: ../config.c:156
#: ../config.c:162
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr ""
#: ../config.c:158
#: ../config.c:164
msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Nombre de posicions per recordar al jumplist"
#: ../config.c:160
#: ../config.c:166
msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Recolorejant (color fosc)"
#: ../config.c:161
#: ../config.c:167
msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Recolorejant (color clar)"
#: ../config.c:162
#: ../config.c:168
msgid "Color for highlighting"
msgstr "Color de realçament"
#: ../config.c:164
#: ../config.c:170
msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Color de realçament (activat)"
#: ../config.c:166
#: ../config.c:172
msgid "'Loading ...' background color"
msgstr ""
#: ../config.c:168
#: ../config.c:174
msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr ""
#: ../config.c:172
#: ../config.c:177
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""
#: ../config.c:178
msgid "Index mode background color"
msgstr ""
#: ../config.c:179
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""
#: ../config.c:180
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""
#: ../config.c:183
msgid "Recolor pages"
msgstr "Recolorejant les pàgines"
#: ../config.c:174
#: ../config.c:185
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Quan recoloregis manté el to original i ajusta només la lluminositat"
#: ../config.c:176
#: ../config.c:187
msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../config.c:178
#: ../config.c:189
msgid "Page aware scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../config.c:180
#: ../config.c:191
msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Avançar nombre de pàgines per fila"
#: ../config.c:182
#: ../config.c:193
msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Zoom centrat horitzontalment"
#: ../config.c:184
#: ../config.c:195
msgid "Align link target to the left"
msgstr ""
#: ../config.c:186
#: ../config.c:197
msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr ""
#: ../config.c:188
#: ../config.c:199
msgid "Center result horizontally"
msgstr "Centra el resultat horitzontalment"
#: ../config.c:190
#: ../config.c:201
msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Transparència del realçat"
#: ../config.c:192
#: ../config.c:203
msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Renderitza 'Carregant ...'"
#: ../config.c:193
#: ../config.c:204
msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Ajustar al fitxer quan s'obri"
#: ../config.c:195
#: ../config.c:206
msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Mostra els directoris i fitxers ocults"
#: ../config.c:197
#: ../config.c:208
msgid "Show directories"
msgstr "Mostra els directoris"
#: ../config.c:199
#: ../config.c:210
msgid "Always open on first page"
msgstr "Obrir sempre la primera pàgina"
#: ../config.c:201
#: ../config.c:212
msgid "Highlight search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca"
#: ../config.c:204
#: ../config.c:215
msgid "Enable incremental search"
msgstr "Habilita la cerca incremental"
#: ../config.c:206
#: ../config.c:217
msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Esborra els resultats de recerca a l'interrompre"
#: ../config.c:208
#: ../config.c:219
msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Utilitza el nom base del fitxer en el títol de la finestra"
#: ../config.c:210
#: ../config.c:221
msgid "Display the page number in the window title"
msgstr ""
#: ../config.c:212
#: ../config.c:223
msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr ""
#: ../config.c:214 ../main.c:66
#: ../config.c:225 ../main.c:66
msgid "Enable synctex support"
msgstr "Habilitar la compatibilitat amb synctex"
#: ../config.c:216
#: ../config.c:227
msgid "Enable D-Bus service"
msgstr ""
#: ../config.c:218
#: ../config.c:229
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr ""
#. define default inputbar commands
#: ../config.c:398
#: ../config.c:413
msgid "Add a bookmark"
msgstr "Afegir un marcador"
#: ../config.c:399
#: ../config.c:414
msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Esborrar un marcador"
#: ../config.c:400
#: ../config.c:415
msgid "List all bookmarks"
msgstr "Llista tots els marcadors"
#: ../config.c:401
#: ../config.c:416
msgid "Close current file"
msgstr "Tancar el fitxer actual"
#: ../config.c:402
#: ../config.c:417
msgid "Show file information"
msgstr "Mostra informació sobre el fitxer"
#: ../config.c:403
#: ../config.c:418
msgid "Execute a command"
msgstr "Executar una comanda"
#: ../config.c:404
#: ../config.c:419
msgid "Show help"
msgstr "Mostrar l'ajuda"
#: ../config.c:405
#: ../config.c:420
msgid "Open document"
msgstr "Obrir document"
#: ../config.c:406
#: ../config.c:421
msgid "Close zathura"
msgstr "Tancar Zathura"
#: ../config.c:407
#: ../config.c:422
msgid "Print document"
msgstr "Imprimir document"
#: ../config.c:408
#: ../config.c:423
msgid "Save document"
msgstr "Desar document"
#: ../config.c:409
#: ../config.c:424
msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Desar document (i forçar la sobreescritura)"
#: ../config.c:410
#: ../config.c:425
msgid "Save attachments"
msgstr "Desa els fitxers adjunts"
#: ../config.c:411
#: ../config.c:426
msgid "Set page offset"
msgstr "Assigna el desplaçament de pàgina"
#: ../config.c:412
#: ../config.c:427
msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marca la posició actual dins el document"
#: ../config.c:413
#: ../config.c:428
msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Esborrar les marques especificades"
#: ../config.c:414
#: ../config.c:429
msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "No realcis els resultats de la recerca actual"
#: ../config.c:415
#: ../config.c:430
msgid "Highlight current search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca actual"
#: ../config.c:416
#: ../config.c:431
msgid "Show version information"
msgstr "Mostra informació sobre la versió"
#: ../links.c:202 ../links.c:281
msgid "Failed to run xdg-open."
msgstr "No s'ha pogut executar xdg-open."
#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:406 ../shortcuts.c:1207
#: ../shortcuts.c:1236 ../shortcuts.c:1263
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
#: ../links.c:220
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:53
#, c-format
msgid "Link: page %d"
msgstr "Enllaçar: pàgina %d"
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"
#: ../links.c:227
#: ../commands.c:55
#, c-format
msgid "Link: %s"
msgstr "Enllaç: %s"
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"
#: ../links.c:231
msgid "Link: Invalid"
msgstr "Enllaç: Invàlid"
#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Marcador actualitzat correctament: %s"
#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Marcador creat correctament: %s"
#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Esborrat el marcador: %s"
#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut esborrar el marcador: %s"
#: ../commands.c:116
#, c-format
msgid "No such bookmark: %s"
msgstr "Marcador no existent: %s"
#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""
#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""
#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""
#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""
#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""
#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""
#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""
#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr ""
#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Cap informació disponible."
#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Massa arguments."
#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Cap argument subministrat."
#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Document desat."
#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "No s'ha pogut desar el document."
#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer adjunt '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "S'ha escrit el fitxer adjunt '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "S'ha escrit la imatge '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure la imatge '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Imatge desconeguda '%s'."
#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Imatge o fitxer adjunt desconegut '%s'."
#: ../commands.c:556
msgid "Argument must be a number."
msgstr "L'argument ha de ser un nombre."
#: ../page-widget.c:518
msgid "Loading..."
msgstr "Carregant..."
#: ../page-widget.c:873
msgid "Copy image"
msgstr "Copia la imatge"
#: ../page-widget.c:874
msgid "Save image as"
msgstr "Desa imatge com a"
#: ../main.c:57
msgid "Reparents to window specified by xid"
......@@ -500,39 +486,74 @@ msgstr ""
msgid "Start in a non-default mode"
msgstr ""
#: ../page-widget.c:493
msgid "Loading..."