Z

zathura-pdf-mupdf

PDF support (mupdf backend) for zathura