Commit 448757c7 authored by Sebastian Ramacher's avatar Sebastian Ramacher
Browse files

Update translations


Signed-off-by: Sebastian Ramacher's avatarSebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>
parent e0d8ecf5
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: zathura\n" "Project-Id-Version: zathura\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.pwmt.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-31 10:35+0100\n" "POT-Creation-Date: 2014-06-24 21:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-31 09:37+0000\n" "PO-Revision-Date: 2014-01-31 09:37+0000\n"
"Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n" "Last-Translator: Sebastian Ramacher <sebastian+dev@ramacher.at>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/" "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/zathura/language/"
...@@ -19,434 +19,420 @@ msgstr "" ...@@ -19,434 +19,420 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../callbacks.c:301 #: ../print.c:64 ../print.c:211
#, c-format
msgid "Invalid input '%s' given."
msgstr "Entrada invàlida '%s'."
#: ../callbacks.c:337
#, c-format
msgid "Invalid index '%s' given."
msgstr "Índex invàlid '%s'."
#: ../callbacks.c:550
#, c-format
msgid "Copied selected text to clipboard: %s"
msgstr "Copiat el text seleccionat al porta-retalls: %s"
#: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
#: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
#: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:403 ../shortcuts.c:1201
#: ../shortcuts.c:1230 ../shortcuts.c:1259
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
#: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:53
#, c-format
msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"
#: ../commands.c:55
#, c-format
msgid "Could not create bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"
#: ../commands.c:60
#, c-format
msgid "Bookmark successfully updated: %s"
msgstr "Marcador actualitzat correctament: %s"
#: ../commands.c:62
#, c-format
msgid "Bookmark successfully created: %s"
msgstr "Marcador creat correctament: %s"
#: ../commands.c:88
#, c-format
msgid "Removed bookmark: %s"
msgstr "Esborrat el marcador: %s"
#: ../commands.c:90
#, c-format
msgid "Failed to remove bookmark: %s"
msgstr "No s'ha pogut esborrar el marcador: %s"
#: ../commands.c:116
#, c-format #, c-format
msgid "No such bookmark: %s" msgid "Printing failed: %s"
msgstr "Marcador no existent: %s"
#: ../commands.c:162
msgid "Title"
msgstr ""
#: ../commands.c:163
msgid "Author"
msgstr ""
#: ../commands.c:164
msgid "Subject"
msgstr ""
#: ../commands.c:165
msgid "Keywords"
msgstr ""
#: ../commands.c:166
msgid "Creator"
msgstr ""
#: ../commands.c:167
msgid "Producer"
msgstr ""
#: ../commands.c:168
msgid "Creation date"
msgstr ""
#: ../commands.c:169
msgid "Modification date"
msgstr "" msgstr ""
#: ../commands.c:174 ../commands.c:196
msgid "No information available."
msgstr "Cap informació disponible."
#: ../commands.c:234
msgid "Too many arguments."
msgstr "Massa arguments."
#: ../commands.c:245
msgid "No arguments given."
msgstr "Cap argument subministrat."
#: ../commands.c:304 ../commands.c:330
msgid "Document saved."
msgstr "Document desat."
#: ../commands.c:306 ../commands.c:332
msgid "Failed to save document."
msgstr "No s'ha pogut desar el document."
#: ../commands.c:309 ../commands.c:335
msgid "Invalid number of arguments."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:446
#, c-format
msgid "Couldn't write attachment '%s' to '%s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer adjunt '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:448
#, c-format
msgid "Wrote attachment '%s' to '%s'."
msgstr "S'ha escrit el fitxer adjunt '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:492
#, c-format
msgid "Wrote image '%s' to '%s'."
msgstr "S'ha escrit la imatge '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:494
#, c-format
msgid "Couldn't write image '%s' to '%s'."
msgstr "No s'ha pogut escriure la imatge '%s' a '%s'."
#: ../commands.c:501
#, c-format
msgid "Unknown image '%s'."
msgstr "Imatge desconeguda '%s'."
#: ../commands.c:505
#, c-format
msgid "Unknown attachment or image '%s'."
msgstr "Imatge o fitxer adjunt desconegut '%s'."
#: ../commands.c:556
msgid "Argument must be a number."
msgstr "L'argument ha de ser un nombre."
#: ../completion.c:250
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Pàgina %d"
#: ../completion.c:293
msgid "Attachments"
msgstr "Fitxers adjunts"
#. add images
#: ../completion.c:324
msgid "Images"
msgstr "Imatges"
#. zathura settings #. zathura settings
#: ../config.c:136 #: ../config.c:142
msgid "Database backend" msgid "Database backend"
msgstr "Base de dades de rerefons" msgstr "Base de dades de rerefons"
#: ../config.c:138 #: ../config.c:144
msgid "Zoom step" msgid "Zoom step"
msgstr "Pas d'ampliació" msgstr "Pas d'ampliació"
#: ../config.c:140 #: ../config.c:146
msgid "Padding between pages" msgid "Padding between pages"
msgstr "Separació entre pàgines" msgstr "Separació entre pàgines"
#: ../config.c:142 #: ../config.c:148
msgid "Number of pages per row" msgid "Number of pages per row"
msgstr "Nombre de pàgines per fila" msgstr "Nombre de pàgines per fila"
#: ../config.c:144 #: ../config.c:150
msgid "Column of the first page" msgid "Column of the first page"
msgstr "Columna de la primera pàgina" msgstr "Columna de la primera pàgina"
#: ../config.c:146 #: ../config.c:152
msgid "Scroll step" msgid "Scroll step"
msgstr "Pas de desplaçament" msgstr "Pas de desplaçament"
#: ../config.c:148 #: ../config.c:154
msgid "Horizontal scroll step" msgid "Horizontal scroll step"
msgstr "Pas de desplaçament horitzontal" msgstr "Pas de desplaçament horitzontal"
#: ../config.c:150 #: ../config.c:156
msgid "Full page scroll overlap" msgid "Full page scroll overlap"
msgstr "Superposició de pàgines completes de desplaçament" msgstr "Superposició de pàgines completes de desplaçament"
#: ../config.c:152 #: ../config.c:158
msgid "Zoom minimum" msgid "Zoom minimum"
msgstr "Zoom mínim" msgstr "Zoom mínim"
#: ../config.c:154 #: ../config.c:160
msgid "Zoom maximum" msgid "Zoom maximum"
msgstr "Zoom màxim" msgstr "Zoom màxim"
#: ../config.c:156 #: ../config.c:162
msgid "Maximum number of pages to keep in the cache" msgid "Maximum number of pages to keep in the cache"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:158 #: ../config.c:164
msgid "Number of positions to remember in the jumplist" msgid "Number of positions to remember in the jumplist"
msgstr "Nombre de posicions per recordar al jumplist" msgstr "Nombre de posicions per recordar al jumplist"
#: ../config.c:160 #: ../config.c:166
msgid "Recoloring (dark color)" msgid "Recoloring (dark color)"
msgstr "Recolorejant (color fosc)" msgstr "Recolorejant (color fosc)"
#: ../config.c:161 #: ../config.c:167
msgid "Recoloring (light color)" msgid "Recoloring (light color)"
msgstr "Recolorejant (color clar)" msgstr "Recolorejant (color clar)"
#: ../config.c:162 #: ../config.c:168
msgid "Color for highlighting" msgid "Color for highlighting"
msgstr "Color de realçament" msgstr "Color de realçament"
#: ../config.c:164 #: ../config.c:170
msgid "Color for highlighting (active)" msgid "Color for highlighting (active)"
msgstr "Color de realçament (activat)" msgstr "Color de realçament (activat)"
#: ../config.c:166 #: ../config.c:172
msgid "'Loading ...' background color" msgid "'Loading ...' background color"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:168 #: ../config.c:174
msgid "'Loading ...' foreground color" msgid "'Loading ...' foreground color"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:172 #: ../config.c:177
msgid "Index mode foreground color"
msgstr ""
#: ../config.c:178
msgid "Index mode background color"
msgstr ""
#: ../config.c:179
msgid "Index mode foreground color (active element)"
msgstr ""
#: ../config.c:180
msgid "Index mode background color (active element)"
msgstr ""
#: ../config.c:183
msgid "Recolor pages" msgid "Recolor pages"
msgstr "Recolorejant les pàgines" msgstr "Recolorejant les pàgines"
#: ../config.c:174 #: ../config.c:185
msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only" msgid "When recoloring keep original hue and adjust lightness only"
msgstr "Quan recoloregis manté el to original i ajusta només la lluminositat" msgstr "Quan recoloregis manté el to original i ajusta només la lluminositat"
#: ../config.c:176 #: ../config.c:187
msgid "Wrap scrolling" msgid "Wrap scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit" msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../config.c:178 #: ../config.c:189
msgid "Page aware scrolling" msgid "Page aware scrolling"
msgstr "Desplaçament recollit" msgstr "Desplaçament recollit"
#: ../config.c:180 #: ../config.c:191
msgid "Advance number of pages per row" msgid "Advance number of pages per row"
msgstr "Avançar nombre de pàgines per fila" msgstr "Avançar nombre de pàgines per fila"
#: ../config.c:182 #: ../config.c:193
msgid "Horizontally centered zoom" msgid "Horizontally centered zoom"
msgstr "Zoom centrat horitzontalment" msgstr "Zoom centrat horitzontalment"
#: ../config.c:184 #: ../config.c:195
msgid "Align link target to the left" msgid "Align link target to the left"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:186 #: ../config.c:197
msgid "Let zoom be changed when following links" msgid "Let zoom be changed when following links"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:188 #: ../config.c:199
msgid "Center result horizontally" msgid "Center result horizontally"
msgstr "Centra el resultat horitzontalment" msgstr "Centra el resultat horitzontalment"
#: ../config.c:190 #: ../config.c:201
msgid "Transparency for highlighting" msgid "Transparency for highlighting"
msgstr "Transparència del realçat" msgstr "Transparència del realçat"
#: ../config.c:192 #: ../config.c:203
msgid "Render 'Loading ...'" msgid "Render 'Loading ...'"
msgstr "Renderitza 'Carregant ...'" msgstr "Renderitza 'Carregant ...'"
#: ../config.c:193 #: ../config.c:204
msgid "Adjust to when opening file" msgid "Adjust to when opening file"
msgstr "Ajustar al fitxer quan s'obri" msgstr "Ajustar al fitxer quan s'obri"
#: ../config.c:195 #: ../config.c:206
msgid "Show hidden files and directories" msgid "Show hidden files and directories"
msgstr "Mostra els directoris i fitxers ocults" msgstr "Mostra els directoris i fitxers ocults"
#: ../config.c:197 #: ../config.c:208
msgid "Show directories" msgid "Show directories"
msgstr "Mostra els directoris" msgstr "Mostra els directoris"
#: ../config.c:199 #: ../config.c:210
msgid "Always open on first page" msgid "Always open on first page"
msgstr "Obrir sempre la primera pàgina" msgstr "Obrir sempre la primera pàgina"
#: ../config.c:201 #: ../config.c:212
msgid "Highlight search results" msgid "Highlight search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca" msgstr "Realça els resultats de recerca"
#: ../config.c:204 #: ../config.c:215
msgid "Enable incremental search" msgid "Enable incremental search"
msgstr "Habilita la cerca incremental" msgstr "Habilita la cerca incremental"
#: ../config.c:206 #: ../config.c:217
msgid "Clear search results on abort" msgid "Clear search results on abort"
msgstr "Esborra els resultats de recerca a l'interrompre" msgstr "Esborra els resultats de recerca a l'interrompre"
#: ../config.c:208 #: ../config.c:219
msgid "Use basename of the file in the window title" msgid "Use basename of the file in the window title"
msgstr "Utilitza el nom base del fitxer en el títol de la finestra" msgstr "Utilitza el nom base del fitxer en el títol de la finestra"
#: ../config.c:210 #: ../config.c:221
msgid "Display the page number in the window title" msgid "Display the page number in the window title"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:212 #: ../config.c:223
msgid "Use basename of the file in the statusbar" msgid "Use basename of the file in the statusbar"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:214 ../main.c:66 #: ../config.c:225 ../main.c:66
msgid "Enable synctex support" msgid "Enable synctex support"
msgstr "Habilitar la compatibilitat amb synctex" msgstr "Habilitar la compatibilitat amb synctex"
#: ../config.c:216 #: ../config.c:227
msgid "Enable D-Bus service" msgid "Enable D-Bus service"
msgstr "" msgstr ""
#: ../config.c:218 #: ../config.c:229
msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written" msgid "The clipboard into which mouse-selected data will be written"
msgstr "" msgstr ""
#. define default inputbar commands #. define default inputbar commands
#: ../config.c:398 #: ../config.c:413
msgid "Add a bookmark" msgid "Add a bookmark"
msgstr "Afegir un marcador" msgstr "Afegir un marcador"
#: ../config.c:399 #: ../config.c:414
msgid "Delete a bookmark" msgid "Delete a bookmark"
msgstr "Esborrar un marcador" msgstr "Esborrar un marcador"
#: ../config.c:400 #: ../config.c:415
msgid "List all bookmarks" msgid "List all bookmarks"
msgstr "Llista tots els marcadors" msgstr "Llista tots els marcadors"
#: ../config.c:401 #: ../config.c:416
msgid "Close current file" msgid "Close current file"
msgstr "Tancar el fitxer actual" msgstr "Tancar el fitxer actual"
#: ../config.c:402 #: ../config.c:417
msgid "Show file information" msgid "Show file information"
msgstr "Mostra informació sobre el fitxer" msgstr "Mostra informació sobre el fitxer"
#: ../config.c:403 #: ../config.c:418
msgid "Execute a command" msgid "Execute a command"
msgstr "Executar una comanda" msgstr "Executar una comanda"
#: ../config.c:404 #: ../config.c:419
msgid "Show help" msgid "Show help"
msgstr "Mostrar l'ajuda" msgstr "Mostrar l'ajuda"
#: ../config.c:405 #: ../config.c:420
msgid "Open document" msgid "Open document"
msgstr "Obrir document" msgstr "Obrir document"
#: ../config.c:406 #: ../config.c:421
msgid "Close zathura" msgid "Close zathura"
msgstr "Tancar Zathura" msgstr "Tancar Zathura"
#: ../config.c:407 #: ../config.c:422
msgid "Print document" msgid "Print document"
msgstr "Imprimir document" msgstr "Imprimir document"
#: ../config.c:408 #: ../config.c:423
msgid "Save document" msgid "Save document"
msgstr "Desar document" msgstr "Desar document"
#: ../config.c:409 #: ../config.c:424
msgid "Save document (and force overwriting)" msgid "Save document (and force overwriting)"
msgstr "Desar document (i forçar la sobreescritura)" msgstr "Desar document (i forçar la sobreescritura)"
#: ../config.c:410 #: ../config.c:425
msgid "Save attachments" msgid "Save attachments"
msgstr "Desa els fitxers adjunts" msgstr "Desa els fitxers adjunts"
#: ../config.c:411 #: ../config.c:426
msgid "Set page offset" msgid "Set page offset"
msgstr "Assigna el desplaçament de pàgina" msgstr "Assigna el desplaçament de pàgina"
#: ../config.c:412 #: ../config.c:427
msgid "Mark current location within the document" msgid "Mark current location within the document"
msgstr "Marca la posició actual dins el document" msgstr "Marca la posició actual dins el document"
#: ../config.c:413 #: ../config.c:428
msgid "Delete the specified marks" msgid "Delete the specified marks"
msgstr "Esborrar les marques especificades" msgstr "Esborrar les marques especificades"
#: ../config.c:414 #: ../config.c:429
msgid "Don't highlight current search results" msgid "Don't highlight current search results"
msgstr "No realcis els resultats de la recerca actual" msgstr "No realcis els resultats de la recerca actual"
#: ../config.c:415 #: ../config.c:430
msgid "Highlight current search results" msgid "Highlight current search results"
msgstr "Realça els resultats de recerca actual" msgstr "Realça els resultats de recerca actual"
#: ../config.c:416 #: ../config.c:431
msgid "Show version information" msgid "Show version information"
msgstr "Mostra informació sobre la versió" msgstr "Mostra informació sobre la versió"
#: ../links.c:202 ../links.c:281 #: ../commands.c:36 ../commands.c:76 ../commands.c:103 ../commands.c:152
msgid "Failed to run xdg-open." #: ../commands.c:268 ../commands.c:298 ../commands.c:324 ../commands.c:422
msgstr "No s'ha pogut executar xdg-open." #: ../commands.c:543 ../shortcuts.c:406 ../shortcuts.c:1207
#: ../shortcuts.c:1236 ../shortcuts.c:1263
msgid "No document opened."
msgstr "No s'ha obert cap document."
#: ../links.c:220 #: ../commands.c:42 ../commands.c:82 ../commands.c:109 ../commands.c:427
msgid "Invalid number of arguments given."
msgstr "Nombre d'arguments invàlids."
#: ../commands.c:53
#, c-format #, c-format
msgid "Link: page %d" msgid "Could not update bookmark: %s"
msgstr "Enllaçar: pàgina %d" msgstr "No s'ha pogut crear el marcador: %s"